معرفی دوره های موسیقی کلاسیک: رنسانس

رنِسانس به معنای “تولد دوباره” و یا “نوزایی” یکی از مهم ترین جنبش های فرهنگی در تاریخ است. رنسانس دوران گذر از قرون وسطی به دوران جدید است،دوره ی اکتشاف و نوآوری.

در قرون وسطی، موسیقی زیر سلطه کلیسا بوده و آثار آن دوره مخصوص مراسم های مذهبی، نیایش ها و … بوده اند.
در دوره رنسانس با اینکه موسیقی باز هم درونمایه مذهبی داشت، اما آهنگسازان اجازه داشتند تا از دیگر هنر ها، ریاضیات، ستاره شناسی و … نیز برای خلق آثار خود الهام بگیرند.
اختراع “چاپ” نیز تاثیر بسیار مهمی در موسیقی داشت و برای اولین بار موسیقی می توانست تولید و توزیع شود.

موسیقی رنسانس عمدتا موسیقی آوازی و کُرال بوده و در این دوره ابداعات بسیاری در فرم های مختلف موسیقی آوازی شکل گرفت. اما آثار سازی هم برای سازهایی مانند “لوت” نوشته می شدند.

بیشتر آهنگسازان آغاز رنسانس از شمال فرانسه، هلند و انگلستان بودند، اما در اواخر رنسانس، آهنگسازان ایتالیایی نقش بسیار مهمی در موسیقی این دوره ایفا کردند.
از مهم ترین موسیقیدانان این دوره می توان به : #ژوسکن_دپره، #توماس_تالیس، #جان_داولند، #جیووانی_پالسترینا، #کلودیو_مونته_وردی و … اشاره کرد.

“ترجمه توسط آموزشگاه موسیقی پارت”

Source: Classicfm.
@partmusicschool
👇👇👇

ِیر، آواز به همراهی لوت، اثر جان داولند